λ式

import random

# 乱数で「じゃんけんの手」を求める関数 (0,1,2の整数で返す)
janken_random_hand = lambda: random.randint( 0, 2 )

janken_random_hand()

リストの添え字アクセス

# 「じゃんけんの手」の文字列を,対応する整数0,1,2から返す関数
janken_hand_str = lambda hand: ["グー","チョキ","パー"][hand]

janken_hand_str(1)

import random

# 「じゃんけんの手」の文字列を,乱数で決める関数
janken_random_hand_str = \
    lambda: ["グー","チョキ","パー"][random.randint( 0, 2 )]

janken_random_hand_str()